Statut

STATUT FUNDACJI NON/FICTION

Postanowienia ogólne
 • 1

Fundacja pod nazwą Fundacja non/fiction, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona w dniu 7 lutego 2017 roku w Warszawie, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Hanną Wachowską-Popielarczyk prowadzącą Kancelarię Notarialną przy ulicy Obrzeżnej 7A lok. U1 w Warszawie, za numerem Repertorium A 1019/2017. Fundację ustanowiły: Dorota Groyecka i Karolina Bednarz, zwane dalej Fundatorkami.

 • 2

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

 • 3

Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 • 4

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

 • 5

Fundacja może używać pieczęci, której wzór określi Zarząd Fundacji.

 • 6

Fundacja może zatrudniać pracowników.

 • 7

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Cele i majątek Fundacji

 • 8

Celem Fundacji jest:

– działalność kulturalna i edukacyjna, w szczególności w zakresie promocji niezależnego dziennikarstwa, budowania standardów rzetelnego dziennikarstwa, promocji reportażu jako gatunku literackiego i promocji czytelnictwa, a także propagowania idei wolności słowa,

– działalność dobroczynna i charytatywna.

 • 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

– działalność wydawniczą,

– organizowanie i wspieranie inicjatyw, kampanii społecznych i programów edukacyjnych,

– organizowanie debat i dyskusji,

– organizowanie szkoleń i kursów,

– organizowanie festiwali, targów i innego rodzaju imprez,

– prowadzenie obiektów kulturalnych,

– przyznawanie stypendiów i nagród,

– organizowanie konkursów,

– udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego i organizacyjnego dla osób potrzebujących,

– wspieranie działania księgarni, wydawnictw i innych podmiotów działających na rynku prasowym i literackim,

– promocję i organizację wolontariatu.

 • 10

Majątek Fundacji stanowią: fundusz założycielski w wysokości 2000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych) przekazany przez Fundatorki, oraz składniki majątkowe nabyte przez Fundację w czasie jej działania, pochodzące z:

 • darowizn, spadków i zapisów,
 • dotacji, subwencji i grantów,
 • dochodów z majątku Fundacji,
 • odsetek bankowych, lokat i obligacji,
 • zbiórek publicznych,
 • dochodów z udziałów w zyskach spółek, w których udziały (akcje) zostały nabyte przez Fundację podczas jej działalności,
 • dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
 Zarząd Fundacji
 • 11

Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”, kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie czynności dotyczące Fundacji niezastrzeżone dla innych organów lub osób.

 • 12
 1. Zarząd składa się z nie mniej niż jednej, a nie więcej niż pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu.
 2. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu w miarę potrzeby.
 3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Zarządu. Dopuszczalna jest obiegowa forma podejmowania uchwał.
 • 13

Członków Zarządu powołują i odwołują Fundatorki na czas nieokreślony w drodze jednomyślnej uchwały.

 • 14
 1. Każdy członek Zarządu jest uprawniony do samodzielnego reprezentowania Fundacji.
 2. W wypadku, gdy Zarząd liczy więcej niż jedną osobę – przy czynnościach o charakterze zobowiązującym lub rozporządzającym, których wartość przekracza kwotę 20 000 (dwudziestu tysięcy złotych), Fundację reprezentuje dwoje członków Zarządu działających łącznie.
 3. W wypadku, gdy Zarząd liczy więcej niż jedną osobę – przy czynnościach polegających na zbywaniu, rozporządzaniu lub obciążaniu należących do fundacji majątkowych praw autorskich lub znaków towarowych, Fundację reprezentuje dwoje członków Zarządu działających łącznie.
 4. Każdy członek Zarządu jest uprawniony do samodzielnego prowadzenia spraw Fundacji.
 • 15

Prezes Zarządu wykonuje wobec pracowników Fundacji zadania pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Działalność gospodarcza
 • 16

Z majątku Fundacji wyodrębnia się kwotę 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

 • 17

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:

 • WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW (PKD 58.14.Z) – działalność przeważająca
 • HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI (PKD 46)
 • HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI (PKD 47)
 • WYDAWANIE KSIĄŻEK (PKD 58.11.Z)
 • WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (PKD 58.12.Z)
 • WYDAWANIE GAZET (PKD 58.13.Z)
 • POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (PKD 58.19.Z)
 • DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA (PKD 58.2)
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH (PKD 59)
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA (PKD 62)
 • DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI (PKD 63)
 • POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE (PKD 64.19.Z)
 • DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM (PKD 70)
 • BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE (PKD 72)
 • REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ (PKD 73)
 • POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA (PKD 74)
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (PKD 82)
 • EDUKACJA (PKD 85)
 • DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ (PKD 90)
 • DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA (PKD 93)

Likwidacja Fundacji

 • 18

W razie osiągnięcia celów, dla których Fundacja została ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Zarząd Fundacji podejmuje jednomyślnie i za zgodą Fundatorek uchwałę o likwidacji Fundacji.

 • 19
 1. Z chwilą podjęcia decyzji o likwidacji Fundacji, Zarząd zostaje odwołany, a Fundatorki powołują w drodze jednomyślnej uchwały Likwidatora Fundacji. Likwidatorowi Fundacji przysługują wszystkie uprawnienia Zarządu i członków Zarządu.
 2. Do obowiązków Likwidatora Fundacji należy w szczególności zbycie majątku Fundacji na cele zgodne z celami statutowymi Fundacji oraz zakończenie bytu prawnego Fundacji.
 3. Fundacja, reprezentowana przez działające łącznie Fundatorki, może przyznać Likwidatorowi Fundacji wynagrodzenie.
 • 20

Likwidacja Fundacji obejmuje w szczególności:

 1. Sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji,
 2. Zawiadomienie właściwego sądu o rozpoczęciu likwidacji,
 3. Sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia likwidacji,
 4. Złożenie wniosku o wykreślenie Fundacji z Krajowego Rejestru Sądowego. 
Postanowienia końcowe
 • 21
 1. Decyzję o zmianie niniejszego Statutu podejmuje jednomyślnie Zarząd za zgodą obu Fundatorek. Zmiana może dotyczyć również celów Fundacji.
 2. Każda z Fundatorek może złożyć Fundacji pisemne oświadczenie wskazujące osobę, na którą przejdą uprawnienia tej Fundatorki w razie jej śmierci lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych. Oświadczenie może zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione. W razie śmierci Fundatorki lub utraty przez nią pełnej zdolności do czynności prawnych osoba wskazana w oświadczeniu przejmuje wszystkie uprawnienia i obowiązki Fundatorki wynikające ze statutu.
 3. Warunek uzyskania zgody danej Fundatorki na zmianę Statutu nie musi być spełniony w razie śmierci tej Fundatorki lub utraty przez nią pełnej zdolności do czynności prawnych bez wcześniejszego złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2.
 • 22

Niniejszy Statut wchodzi w życie w dniu wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.